U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Zriaďovacia listina

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov V Prešove, 1. apríla 2002KUL - 2002/000153/12

ROZHODNUTIE

o zriadení Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj podľa § 21 až 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe § 25 ods. 6 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 o knižniciach v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so Zákonom a Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

z r i a ď u j e

1. aprílom 2002 Knižnicu P.O. Hviezdoslava v Prešove a vydáva túto

ZRIAĎOVACIU LISTINU

Názov organizácie: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Sídlo organizácie: Prešov

Identifikačné číslo: 37781308

I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÉHO POSLANIA A PREDMETU ČINNOSTI:

1. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (ďalej len "knižnica") je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územných obvodoch Prešovského a Sabinovského okresu a metodicky koordinovať a poradensky usmerňovať regionálne knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji.

3. V rámci svojho poslania knižnica plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

a) získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond,
b) poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie kópií knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov, vydávanie publikácií, prístup k internetu a reprografické služby,
c) zabezpečuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti,
d) v oblasti svojej činnosti nadväzuje priame vzťahy so subjektami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,
e) poskytuje knižničné a informačné služby, plní funkciu obecnej knižnice a je kultúrno-spoločenským a informačným centrom pre občanov mesta Prešova,
f) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,
g) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
h) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,
i) spracúva štatistiku o verejných knižniciach,
j) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
k) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.
l) metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje regionálne knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji,m) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,
n) utvára a sprístupňuje bibliografické a faktografické databázy v samosprávnom kraji,
o) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji,
p) plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

II. FORMA HOSPODÁRENIA:

Knižnica je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.Zriaďovateľom knižnice je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "zriaďovateľ"), ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.Knižnica môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas zriaďovateľa je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku z jej správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti.

III. ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľa odvoláva predseda na základe rozhodnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.Riaditeľ vydá organizačný poriadok knižnice po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa, v ktorom sa podrobnejšie vymedzí činnosť knižnice.

IV. VECNÉ A FINANČNÉ VYMEDZENIE MAJETKU:

Majetok knižnice je vymedzený osobitným protokolom.Knižnica je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jeho účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

V. DOBA NA KTORÚ SA ORGANIZÁCIA ZRIAĎUJE:

Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Od účinnosti tohoto rozhodnutia stráca platnosť zriaďovacia listina Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove vydaná Krajským úradom v Prešove pod č. KUL - 0091/2/1999 z 1. 4. 1999 a všetky doteraz vydané zriaďovacie listiny a dodatky.

MUDr. Peter CH U D Í K predseda PSK

docSmernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.