U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Náplň práce obecného knihovníka

Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.

 • Poskytovanie knižnično-informačných služieb ručne, alebo v automatizovanom režime.
 • Vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
 • Spracovávanie knižničného fondu.
 • Starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na poradách, školeniach, seminároch a doplnkových činnostiach organizácie.
 • Projektová činnosť, zabezpečenie žiadostí o granty...
 • Vykonáva aj iné činnosti potrebné pre chod organizácie podľa pokynov nadriadeného.

Akvizícia a katalogizácia

 • sledovanie edičných plánov vydavateľstiev a profilu fondu;
 • akvizícia - nákup a spracovanie knižničných dokumentov;
 • kompletné spracovanie kníh /pečiatkovanie, prírastkovanie, signovanie, klasifikácia, obaľovanie/;
 • budovanie knižničného katalógu;
 • tvorba prírastkových zoznamov;
 • uskutočňovanie revízií;
 • vedenie revíznych katalógov, zakladanie revíznych lístkov a kontrola revízneho katalógu a vyraďovanie knižničných dokumentov;
 • ochrana knižničného fondu.

Knižnično – informačné služby

 • evidencia používateľov /zápis, klasifikácia, vyhotovenie čitateľského preukazu/;
 • výpožičky periodických a neperiodických multimediálnych dokumentov;
 • evidencia výpožičiek - absenčné a prezenčné;
 • bibliograficko – informačné služby / vyhotovovanie rešerší /;
 • rezervácie;
 • medziknižničné výpožičné služby;
 • vrátenie dokumentov

Kultúrno - výchovná činnosť

 • informačná výchova detí a žiakov;
 • exkurzie do knižnice;
 • uskutočňovanie podujatí a akcií spojených s propagáciou čítania a kníh;
 • besedy so spisovateľmi;
 • výstavky kníh, nástenky

Štatistická a vyhodnocovacia činnosť

 • vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie;
 • vyhotovovanie ročného štatistického výkazu pre MK SR;
 • sledovanie ukazovateľov knižničných činností.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.