U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Pri knihe s...

Ivan Baláž Kráľ

Ivan Baláž Kráľ* 1978, Prešov

Básnik a výtvarník, predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY

„... je to akási potreba. Rytmus vo vás, čo vás núti vstať z postele a aj uprostred noci začať písať...“

Potomkovi stredovekého šľachtického rodu (Balas de Villa Balla) a rodenému Prešovčanovi okrem modrej, koluje v žilách aj múzická a umelecká krv – no bohémsky životný pocit je len jednou stranou mince, možno ho chápať ako súčasť básnickej a autorskej prezentácie. Tvorivý duch energického autora nachádza uplatnenie v širokej škále (seba)vzdelávacích, pracovných i kultúrno-spoločenských aktivít či umeleckých činností. Z množstva vyberáme aspoň štúdium dopravného staviteľstva (SPŠ Prešov), teológie – dejín sakrálneho umenia a etickej výchovy (UK v Bratislave), štúdium dejín umenia a architektúry (Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku), teórie a dejín žurnalistiky (KU v Ružomberku) či podnikového manažmentu a psychológie (WSM Legnica). Z rozsiahlej profesijnej agendy možno spomenúť angažovanosť v oblasti školstva, masmédií, najmä reklamy a marketingu, ale aj kultúry a umenia. Bývalý stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, PR lektor aj marketingový poradca v súčasnosti pôsobí v Slovenskom technickom múzeu a naďalej sa venuje marketingu a príbuzným činnostiam, v oblasti umenia – literárnej i výtvarnej tvorbe (najmä hlinenej plastike či figurálnej maľbe) a dizajnu.

V rokoch 2009 – 2012 viedol literárny klub MANU FECIT s celoslovenskou pôsobnosťou. Bol spoluzakladateľom, spolutvorcom a šéfredaktorom ročenky Muuza (2009 – 2012) a taktiež je členom viacerých slovenských aj medzinárodných redakčných kolégií (Matica slovenská, Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe studia humanistyczne, redakčnej rady časopisu Rozhľady po kultúre a umení a Zeszyty Naukowe, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Spolku slovenských spisovateľov a Saatchi art.

Debutoval básnickou zbierkou Básne živé i mŕtve (2000), prikláňajúcou sa k odkazu literárnej tradície, predovšetkým symbolizmu, ale aj katolíckej moderny. V básňach sa objavujú náznaky kontemplácie a reflexívnosti, autor ich neskôr dôslednejšie zapracúva a stávajú sa typickými znakmi jeho poetiky. Básne bara ex nihilo (2003) sú odrazom väčšej autorskej individualizácie – popri bohémskej štylizácii s príznakmi dekadentnosti v textoch dochádza k prieniku civilnosti, najmä v oblasti jazyka a výrazového gesta. „Civilnejší ráz“ autorovej poézie sa vyznačuje i príklonom ku kompaktnému tvaru, texty sú kratšie, významovo explicitnejšie alebo využívajú symbolickú platnosť vypovedaného. Zbierka Súmrak (2006) reflektuje témy existencie, (ne)zmyslu života a smrti, dobra aj zla, spravodlivosti, pravdy a vnútornej slobody človeka. Kladie dôraz na zrozumiteľnosť básnického podania a podriaďuje mu aj výstavbu básne (jednoduchý, zrozumiteľný jazyk, námety a motívy z každodenného života a prežívania), v jadre výpovede stojí túžba komunikovať aj ťažko vyjadriteľné obsahy. Vrieskajúca posteľ (2014) predstavuje doposiaľ najotvorenejší básnický projekt, tematicky spracúva motívy homosexuálnej lásky, túžby a vzťahov, telesného a emotívneho prežívania jednotlivca v súčasnosti. Východiskom je autentické, konfesijné, respektíve spovedné písanie, ktoré kladie do centra pozornosti individuálny zážitok, osobnú intímnu skúsenosť lyrického (aj autorského) subjektu.

BÁSNICKÁ TVORBA

Básne živé i mŕtve (2000)
Básne bara ex nihilo (2003)
Súmrak / kar múz (2006)
Vrieskajúca posteľ (2014)

MONOGRAFIE a ODBORNÉ ČLÁNKY (výber)

Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (2001)
Kompendium reklamy (2006)
Návrat brak. Almanach žilinského literárneho festivalu (2007, spoluautor)
Muuza 2010 kreatívna ročenka (spoluautor)
Muuza 2011, kreatívna ročenka (spoluautor)
Vizuálne zručnosti sociálneho marketingového poradcu. In: Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve (2011, spoluautor)
Reklama a spotrebiteľ (2011)

Vrieskajúca posteľ Básne bara ex nihilo Súmrak

Pri knihe s Ivanom Balážom Kráľom

Pri knihe s Ivanom Balážom KráľomSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí, alebo odtiaľ pochádzajú.

V decembri sa stretneme s básnikom

IVANOM BALÁŽOM KRÁĽOM

18. decembra 2019 o 16:30 hod.

Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

IVAN BALÁŽ KRÁĽ - profil

Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Andrea Kvotidianová

Andrea Kvotidianová*1988, Prešov
Spisovateľka, administratívna pracovníčka

Písanie pre mňa znamená spôsob vyjadrenia vlastných myšlienok a emócíi, o ktoré sa chcem zároveň podeliť s čitateľmi. Rada píšem o zážitkoch, ktoré vo mne zanechali hlboký dojem, prostredníctvom písania tieto emócie prežívam nanovo.

Rodená Prešovčanka patrí k najmladšej generácii spisovateliek. Jej záľuba v písaní sa prejavila už v mladosti a odrazila sa v rozhodnutí prihlásiť sa po skončení strednej školy na masmediálne štúdia na Prešovskej univerzite, ktoré úspešne absolvovala. Napriek tomu, že pracuje v administratíve, no na písanie nerezignovala. Publikuje v celoslovenských i regionálnych periodikách a s jej článkami sa môžete stretnúť na stránkach Báječnej Ženy, Slovenky či Prešovského Večerníka. Postupne sa začala presadzovať aj literárne. Za svoje poetické i prozaické texty už stihla získať ocenenia v celoslovenských literárnych súťažiach Inšpirácie spod Sitna a Gerbócova literárna Snina. Bolo teda len otázkou času, kedy svoju tvorbu pretaví aj do knižnej podoby. Debutovala v roku 2016 útlou knihou básní a krátkych próz, príznačne nazvanou Spievajúce pero, v ktorej sa snažila čo najemotívnejšie zaznamenať, doslova až vyspievať, vlastné pocity, potreby i zážitky, tak ako ich prežívala od svojho dospievania až po súčasnosť. Po poeticko-prozaickej zbierke sa odhodlala vyskúšať náročnejší žáner, a hoci spočiatku uvažovala len o románe, napokon z jej pera vyšiel na naše pomery odvážny román s erotickým podtónom F ako fetiš, taký pikantný ako čili papričky, ktoré autorka zbožňuje. Príbeh Rity, predavačky v darčekovej predajni, v podstate spokojnej so svojim bežným single životom, sa skomplikuje vo chvíli, keď znovu stretne svojho bývalého kolegu Aleša a zistí, že city, ktoré k nemu kedysi prechovávala, sú v nej stále hlboko zakorenené. Aleš je však arogantný, dominantný a nevšímavý chlap. Čo všetko Rita dokáže urobiť, aby získala jeho pozornosť a lásku? Kam až dokáže zájsť? Kde sú hranice medzi láskou a udržaním si vlastnej dôstojnosti? A stačí iba sex na to, aby sa do vás chlap zamiloval?

TVORBA
Spievajúce pero (2016)
F ako fetiš (2019)

spievajucepero f ako fetis

Pri knihe s Andreou Kvotidianovou

Pri knihe s Andreou KvotidianovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí, alebo odtiaľ pochádzajú.

V novembri sa stretneme s autorkou kníh F ako fetiš a Spievajúce pero

ANDREOU KVOTIDIANOVOU

13. novembra 2019 o 16:30 hod.

Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Predch.

Ingrid Lukáčová

Ingrid Lukáčová*1969, Trebišov
Poetka, kultúrna pracovníčka, pedagogička

Báseň, ktorú napíšem, akoby nasýtila moju dušu, premohla hlad a obnovila zvláštnu silu. Pretože básniť znamená skúšať moc slova. A slovo má ťažkú úlohu – stvoriť nový svet.

Rodáčka z Trebišova spojila svoj život s Prešovom dvakrát. Prvýkrát, keď po maturite na trebišovskom gymnáziu začala študovať slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s filozofiou na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Vedomosti nazbierané počas štúdia uplatnila ako stredoškolská učiteľka na Spojenej škole v Sečovciach. Po pätnástich rokoch však zo školstva zamierila do kultúry. Najprv bola riaditeľkou domu Matice slovenskej v Michalovciach, o dva roky neskôr vedúcou odboru školstva, mládeže, kultúry a športu na Mestskom úrade v Sečovciach a od roku 2015 viedla Mestské kultúrne stredisko v Sečovciach. Rok 2017 priniesol ďalšiu zmenu a osud ju už druhýkrát zavial na univerzitu do Prešova, no tentoraz už nie ako študentku, ale ako odbornú pracovníčku v oblasti cirkvi. Naďalej sa podieľa na zviditeľňovaní slovenskej literatúry a kultúry. Okrem toho, že pre študentov každoročne usporadúva autorskú súťaž Ruže mojej duše, je aj členkou predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a od konca apríla 2018 aj tajomníčkou jeho novej krajskej odbočky v Prešove.

Literárnej tvorbe sa venuje od pätnástich rokov, kedy začala publikovať v okresných a regionálnych novinách, neskôr i v literárnych časopisoch Dotyky, Nové slovo mladých, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kultúra, RAK, v televízii a rozhlase. Debutovala v roku 1996 zbierkou básní Slnko šetrí zápalkami s prvkami, ktoré sa stávajú typickými aj pre jej neskoršiu tvorbu. Tematizuje prevažne lásku a jej podoby, ktoré neraz vytvárajú paralely s prírodnými javmi. Nevyhýba sa však ani sociálnej či etickej problematike, zobrazuje súčasnú spoločnosť a ochladnutie medziľudských vzťahov, ktorým tvorí protipól Božia láska. Zvláštne obrazy vytvára spojením aj zdanlivo nespojiteľných atribútov. Výrazným prvkom jej poézie sa stávajú slovné hračky, neologizmy vytvárané spájaním slov, aplikovaním foneticky podobných výrazov v určitom kontexte, čím slová nadobúdajú ďalší význam a rozširuje sa tak konotačné pole básní. Na ozvláštnenie textov používa občasný rým prechádzajúci do asonancie. Tendencia vizuálne – graficky znázorniť texty a rozšíriť tak ich možné významy pomocou grafických znamienok pretrváva aj v ďalších zbierkach Písmovízia a Láskolam napísaných v štýlových a tematických intenciách debutu. Zlom a čiastočná zmena poetiky nastáva vydaním štvrtej zbierky Duo s ozvenou, kde motív ozveny je spojivom medzi básňami predznamenávajúcimi tvorbu básnických skladieb a pribúdajú známky ornamentalizmu. Dominantné postavenie tu nadobúda žena ako ochrankyňa a nositeľka života. Ženský princíp a hľadanie nadčasových hodnôt uplatňuje aj v zbierke Dotyky nehy s jemnou erotickou líniou zintenzívnenou v druhej časti s pätnástimi sonetmi. Básnická skladba Deň celý láskavý pripomína vnímaním každodenností hudobnú kompozíciu a celý deň ako leitmotív je zreťazujúcim prvkom ozvláštňujúcim básne. Prírodný svet zobrazuje v básnickej skladbe Blíženec les, kde prostredníctvom personifikácie lesa ako živého organizmu je lyrický subjekt schopný vnímať existenciu Stvoriteľa. V nateraz ostatnej zbierke Vietor bez (s)vedomia sa venuje protivojnovej tematike a aktuálnym problémom verejného priestoru plného napätia a strachu z vojnového konfliktu.

TVORBA
Vietor bez (s)vedomia (2017)
Blíženec les (2014)
Deň celý láskavý (2011)
Dotyky nehy (2009)
Duo s ozvenou (2006)
Láskolam (2004)
Písmovízia (2002)
Slnko šetrí zápalkami (1996)

Vietor bez svedomia Blíženec les Deň celý láskavý
Dotyky nehy Duo s ozvenou Láskolam
Písmovízia Slnko šetrí zápalkami  

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.