U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Pri knihe s...

Ivan Baláž Kráľ

Ivan Baláž Kráľ* 1978, Prešov

Básnik a výtvarník, predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY

„... je to akási potreba. Rytmus vo vás, čo vás núti vstať z postele a aj uprostred noci začať písať...“

Potomkovi stredovekého šľachtického rodu (Balas de Villa Balla) a rodenému Prešovčanovi okrem modrej, koluje v žilách aj múzická a umelecká krv – no bohémsky životný pocit je len jednou stranou mince, možno ho chápať ako súčasť básnickej a autorskej prezentácie. Tvorivý duch energického autora nachádza uplatnenie v širokej škále (seba)vzdelávacích, pracovných i kultúrno-spoločenských aktivít či umeleckých činností. Z množstva vyberáme aspoň štúdium dopravného staviteľstva (SPŠ Prešov), teológie – dejín sakrálneho umenia a etickej výchovy (UK v Bratislave), štúdium dejín umenia a architektúry (Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku), teórie a dejín žurnalistiky (KU v Ružomberku) či podnikového manažmentu a psychológie (WSM Legnica). Z rozsiahlej profesijnej agendy možno spomenúť angažovanosť v oblasti školstva, masmédií, najmä reklamy a marketingu, ale aj kultúry a umenia. Bývalý stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, PR lektor aj marketingový poradca v súčasnosti pôsobí v Slovenskom technickom múzeu a naďalej sa venuje marketingu a príbuzným činnostiam, v oblasti umenia – literárnej i výtvarnej tvorbe (najmä hlinenej plastike či figurálnej maľbe) a dizajnu.

V rokoch 2009 – 2012 viedol literárny klub MANU FECIT s celoslovenskou pôsobnosťou. Bol spoluzakladateľom, spolutvorcom a šéfredaktorom ročenky Muuza (2009 – 2012) a taktiež je členom viacerých slovenských aj medzinárodných redakčných kolégií (Matica slovenská, Spoleczenstwo i Edukacja Miedzynarodowe studia humanistyczne, redakčnej rady časopisu Rozhľady po kultúre a umení a Zeszyty Naukowe, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Spolku slovenských spisovateľov a Saatchi art.

Debutoval básnickou zbierkou Básne živé i mŕtve (2000), prikláňajúcou sa k odkazu literárnej tradície, predovšetkým symbolizmu, ale aj katolíckej moderny. V básňach sa objavujú náznaky kontemplácie a reflexívnosti, autor ich neskôr dôslednejšie zapracúva a stávajú sa typickými znakmi jeho poetiky. Básne bara ex nihilo (2003) sú odrazom väčšej autorskej individualizácie – popri bohémskej štylizácii s príznakmi dekadentnosti v textoch dochádza k prieniku civilnosti, najmä v oblasti jazyka a výrazového gesta. „Civilnejší ráz“ autorovej poézie sa vyznačuje i príklonom ku kompaktnému tvaru, texty sú kratšie, významovo explicitnejšie alebo využívajú symbolickú platnosť vypovedaného. Zbierka Súmrak (2006) reflektuje témy existencie, (ne)zmyslu života a smrti, dobra aj zla, spravodlivosti, pravdy a vnútornej slobody človeka. Kladie dôraz na zrozumiteľnosť básnického podania a podriaďuje mu aj výstavbu básne (jednoduchý, zrozumiteľný jazyk, námety a motívy z každodenného života a prežívania), v jadre výpovede stojí túžba komunikovať aj ťažko vyjadriteľné obsahy. Vrieskajúca posteľ (2014) predstavuje doposiaľ najotvorenejší básnický projekt, tematicky spracúva motívy homosexuálnej lásky, túžby a vzťahov, telesného a emotívneho prežívania jednotlivca v súčasnosti. Východiskom je autentické, konfesijné, respektíve spovedné písanie, ktoré kladie do centra pozornosti individuálny zážitok, osobnú intímnu skúsenosť lyrického (aj autorského) subjektu.

BÁSNICKÁ TVORBA

Básne živé i mŕtve (2000)
Básne bara ex nihilo (2003)
Súmrak / kar múz (2006)
Vrieskajúca posteľ (2014)

MONOGRAFIE a ODBORNÉ ČLÁNKY (výber)

Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (2001)
Kompendium reklamy (2006)
Návrat brak. Almanach žilinského literárneho festivalu (2007, spoluautor)
Muuza 2010 kreatívna ročenka (spoluautor)
Muuza 2011, kreatívna ročenka (spoluautor)
Vizuálne zručnosti sociálneho marketingového poradcu. In: Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve (2011, spoluautor)
Reklama a spotrebiteľ (2011)

Vrieskajúca posteľ Básne bara ex nihilo Súmrak

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.